ALGEMENE VOORWAARDEN MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gooi en Eemland onder nummer 32048561.

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN

Merkenbureau Knijff & Partners B.V., hierna te noemen Knijff, houdt zich onder meer bezig met de registratie van merk- en modelrechten, het onderzoek naar de beschikbaarheid van merken, industriële modellen, handels- en domeinnamen, de bewaking van merken, alsmede het verstrekken van adviezen ten aanzien van deze alsmede overige intellectuele eigendomsrechten, hierna gezamenlijk te noemen de Diensten.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever aan Knijff worden verstrekt ter zake van de Diensten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 3 | VERRICHTEN DIENSTEN DOOR KNIJFF

 1. Knijff zal de overeengekomen Diensten naar beste vermogen vervullen met alle haar ten dienste staande middelen en met inachtneming van de regels, die naar de maatstaven van goed opdrachtnemerschap, in de beroepsuitoefening gebruikelijk zijn. In het bijzonder erkent opdrachtgever dat:
  a. een opdracht tot onderzoek of bewaking beperkt is tot het onderzoeken van merken en/of modellen die in de betreffende merken- en/of modellenregisters zijn ingeschreven, en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt;
  b. een opdracht tot onderzoek of bewaking van handels- en domeinnamen beperkt is tot onderzoeken van deze namen in de relevante registers, zoals door de desbetreffende autoriteiten bijgehouden en openbaar gemaakt;
  c. attendering met betrekking tot vernieuwing van registraties dan wel andere handelingen ten behoeve van de instandhouding van de rechten onverplicht door Knijff worden gedaan en niet leiden tot enige verplichting tot het verrichten van handelingen ten behoeve van de instandhouding van het merk- en/of modelrecht, behoudens voor zover daartoe door de opdrachtgever schriftelijk opdracht is gegeven.
 2. Knijff is bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen waarvan de kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.

ARTIKEL 4 | VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle benodigde documenten, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van termijnen voor onder meer, doch niet uitsluitend, vernieuwing of andere handelingen voor instandhouding van het depot of de registratie.
 3. De administratie van Knijff geldt als volledig bewijs van nakoming van deze verplichtingen door opdrachtgever.
 4. Knijff is nimmer gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk, model, handels- en/of domeinnaam.

ARTIKEL 5 | HONORERING

 1. De honorering van de door Knijff verrichte werkzaamheden vindt plaats:
  a. Volgens tarieven (exclusief btw) voor kosten van haar bemoeiingen bij inschrijvingen en vernieuwingen van deze inschrijvingen en andere mutaties in merken- en modellenregisters, met inbegrip van de daarvoor verschuldigde taksen en eventuele kosten van derden, meestentijds buitenlandse agenten of correspondenten. In deze tarieven zijn nimmer begrepen variërende kosten voor vertalingen, legalisaties, uittreksels, documentatie, tekeningen, clichés, foto’s en prints etc. Ook zijn in deze tarieven niet begrepen de kosten die na het indienen van aanvrage(n) kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening van de aanvrage(n), onderhandelingen met derden of andere kosten voortvloeiende uit extra werkzaamheden met betrekking tot ambtshalve bezwaren of opposities van derden tegen de aanvrage(n). Aan de opdrachtgever zullen deze kosten, alsook kosten voortvloeiende uit koerswijzigingen van vreemde valuta, separaat worden doorbelast; en/of
  b. Volgens een door Knijff vastgesteld uurtarief (exclusief btw) voor de tijd besteed aan de overeengekomen werkzaamheden.
 2. De door Knijff gehanteerde tarieven kunnen tussentijds worden herzien, waarbij in ieder geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.
 3. Kostenbegrotingen door Knijff verstrekt aan opdrachtgever dragen te allen tijde een vrijblijvend en indicatief karakter.

ARTIKEL 6 | FACTURATIE EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Knijff.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Knijff steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Knijff gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Knijff de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

ARTIKEL 7 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Knijff aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in
  voorkomend geval tot uitkering overgaat. Bij enige aansprakelijkheidsstelling door opdrachtgever jegens Knijff berust de bewijslast terzake aansprakelijkheid en schade volledig bij opdrachtgever en opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 2. Indien en voor zover Knijff onverminderd het bovenstaande jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, die aanleiding gaf tot de schade.
  In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,-.
 3. Knijff zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  – onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever;
  – fouten en/of gebreken in de door haar gebruikte zoekprogramma’s;
  – de keuze van het merk en/of de gekozen classificaties waarvoor een merkrecht wordt aangevraagd; of
  – iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen.
  Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Knijff, zal opdrachtgever Knijff hiervan vrijwaren.
 4. Knijff is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Iedere aansprakelijkheid, die voortvloeit uit handelen of nalaten van door Knijff ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van Knijff, is beperkt tot de omvang van de op die derden rustende verplichtingen als rechtstreeks gevolg van louter de werkzaamheden die zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Knijff.

ARTIKEL 8 | TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Knijff heeft het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de tussen Knijff en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de werkzaamheden die reeds verricht zijn, alsook van de kosten die gemaakt zijn veroorzaakt door eventueel verzuim van de opdrachtgever, indien:
– de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan haar verplichting, die voor hem uit de met Knijff gesloten overeenkomst voortvloeit na daartoe door middel van een brief inhoudende een termijn waarbinnen alsnog dient te worden nagekomen, aan haar verplichtingen te voldoen;
– de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, althans een besluit daartoe genomen wordt, de zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever wijzigt,
– de onderneming dan wel een derde surséance van betaling en/of faillissement van de onderneming heeft aangevraagd.

ARTIKEL 9 | RECHT- EN FORUMKEUZE

Op alle tussen Knijff en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Voor geschillen zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn.